HomePrivacybeleid

Privacybeleid

Via deze privacyverklaring van Bosch Beton, informeren wij u over de wijze van het verwerken van persoonsgegevens op de websites www.boschbeton.nlwww.boschbeton.comwww.boschbeton.de, www.boschbeton.be, www.boschbeton.frwww.boschbeton.dk en www.keerwand.nl inclusief de bijbehorende configuratoren en modules. Ook indien u in de communicatie met ons een bedrijf vertegenwoordigt, zijn sommige van de gegevens die u verstrekt desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw zakelijke persoonsgebonden e-mailadres). Om goede dienstverlening te waarborgen worden in de in deze privacyverklaring beschreven gevallen persoonsgegevens verwerkt (onder andere opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Bij onze verwerking houden wij rekening met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Derhalve zullen persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt en opgeslagen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel. Indien u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies geeft u toestemming om de hieronder genoemde gegevens te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke
Bosch Beton is een concern dat bestaat uit verschillende vennootschappen. De administratie en de verwerking van persoonsgegevens is centraal geregeld, waarbij de verwerking plaats kan vinden door medewerkers van verschillende vennootschappen van Bosch Beton. Iedere betrokken vennootschap kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen het concern van Bosch Beton is één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Bosch Beton Verkoopmaatschappij B.V.
Grote Bosweg 1
3771 LJ Barneveld
T +31 (0)342-44 10 50
www.boschbeton.nl

Contactpersoon voor de verwerking van persoonsgegevens is de privacycoördinator, per e-mail bereikbaar via privacy@boschbeton.nl.

Persoonsgegevens
Door gebruik van diensten op onze website laat u persoonsgegevens achter. Voorbeelden hiervan zijn de diensten: contactformulier, nieuwsbrief, bestekgenerator en sleufsilo-configurator.

Wij verwerken de volgende gegevens zodat u gebruik kunt maken van de bovengenoemde diensten:
– achternaam, voornaam en/of voorletters;
– geslacht;
– telefoonnummer;
– adres en/of e-mailadres;
– IP-adres.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:
– onderhandelingen/afwikkelingen van offertes en aanbiedingen van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
– uitvoering en afwikkeling van overeenkomsten met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
– uitvoering en afwikkeling van projecten en werkzaamheden met/voor het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
– uitnodiging voor evenementen/bijeenkomsten, georganiseerd door Bosch Beton;
– PR/marketing/acquisitie van Bosch Beton;
– verbetering van de bedrijfsvoering van Bosch Beton.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. U heeft de mogelijkheid u af te melden voor deze diensten; dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@boschbeton.com.

Verstrekking aan derden
Wij werken met verschillende (software)systemen. Wij hebben met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens. Daarnaast werken wij samen met derden, zoals accountants en andere dienstverleners. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (onder meer vermeld op offertes, opdrachtbevestigingen, pakbonnen en facturen en in correspondentie) worden gedeeld met dergelijke derden. Ook hiervoor hebben wij overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Websites van derden en verwijzingsbuttons social media
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden en/of social media (zoals Facebook, Twitter en LinkedIn) die door middel van links en/of verwijzingsbuttons met onze website zijn verbonden. Deze verwijzingen werken deels door middel van stukjes code die van de betreffende derde afkomstig zijn. Wij hebben daarop geen invloed. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites en social media platforms te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Deze privacyverklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

De informatie die de betreffende social media platforms verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door deze social media platforms opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze sociale media platforms stellen zich te houden aan de Privacy Shield-principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit wordt gezien als een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang we gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats zolang als het nodig is voor het uitvoeren van overeenkomsten, het verlenen van diensten en zolang de garantietermijnen op onze producten lopen. Kortom: gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt worden persoonsgegevens verwerkt.

Indien de klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt eindigt dan wel de toepasselijke garantietermijn verstrijkt, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na de beëindiging van deze relatie c.q. het verstrijken van deze garantietermijn.
Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na het verstrekken van deze persoonsgegevens.

Na de genoemde periode(s) zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.

Uw rechten
In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:
– recht op inzage in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
– recht op rectificatie, indien wij bijvoorbeeld niet de juiste gegevens hebben verwerkt;
– recht op verwijdering van persoonsgegevens (het recht om vergeten te worden). Dit geldt niet indien en voor zover wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren;
– recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
– recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
– recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij ons en – indien dit niet naar tevredenheid verloopt – bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact opnemen met onze privacy functionaris. De contactgegevens staan vermeld onder “verwerkingsverantwoordelijke” in deze privacyverklaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij verzoeken u bij het versturen van het identiteitsbewijs uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dat kan via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Zorgvuldigheid, technische beveiliging en toegang tot gegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen voor een goede (technische) beveiliging van deze persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomen wij onder meer de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken (bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst met u of om met u in contact te kunnen treden), werken wij alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikken wij over een beleid en protocol om het lekken van persoonsgegevens te voorkomen.

Alle medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens gaan hier zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Klachten, vragen en complimenten
Als u klachten, vragen of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze privacycoördinator via privacy@boschbeton.com. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 juni 2021.