Betrouwbaar zaken doen met AGRAB leden

Persbericht BFBN (Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland)  – juli 2014

Met ingang van 1 april 2013 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht geworden. Dit betekent dat aan de nieuwe Eurocodes moet worden voldaan. Rekening houdend met de nieuwe Eurocodes heeft een ombouw van de KOMO certificaten plaatsgevonden. Dit heeft veel reken- en tekenwerk betekend voor de producenten van agrarische betonproducten.

De nieuwe BRL 2812 voor Agrarische Betonproducten is per 21 maart 2014 van kracht geworden. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2014 producenten van agrarische betonproducten in Nederland verplicht zijn te produceren volgens de nieuwe Eurocodes die tevens zijn opgenomen in deze BRL 2812. Deze verplichting is ook van kracht indien producten niet onder certificaat geleverd worden.

Met ingang van 1 juli 2014 moeten alle zogenaamde vrijdragende betonelementen én betonnen wandelementen voldoen aan de strengere normen op het gebied van wapening, betonkwaliteit en milieuklasse. Dat geldt voor alle betonfabrikanten- en producenten ongeacht of ze in het bezit zijn van een KOMO-certificaat. De berekeningen volgens de Eurocodes hebben vooral geleid tot strengere eisen voor de dwarskrachtcapaciteit. De verscherping van de normen moet leiden tot sterkere en nog veiligere betonproducten.

Het KOMO-certificaat heeft hiermee opnieuw aan waarde gewonnen. “Een betonfabrikant die over een actueel KOMO-certificaat beschikt, voldoet – voor wat betreft de daarin opgenomen producten – aan de aller strengste normen volgens de BRL 2812. In deze BRL zijn de normen voor de Eurocode verwerkt,” aldus AGRAB-voorzitter Henk Jan Röfekamp.

Volgens de heer Fred Dams van KIWA zal vanaf 1 juli 2014 hier met controles op worden toegezien of producten wel aan de gestelde verwaarde eisen voldoen.

Veehouders die na 1 juli a.s. betonproducten kopen die niet aan de Eurocode of BRL 2812 voldoen, lopen dus een behoorlijk risico. In de eerste plaats bestaat de mogelijkheid dat de bouw wordt stilgelegd en in de tweede plaats bestaat de mogelijkheid dat de veehouder producten heeft gekocht die – op termijn – niet deugdelijk blijken te zijn omdat er geen toezicht is geweest op het productieproces. Wellicht moeten deze producten in de toekomst alsnog verwijderd en vervangen worden. Ook zijn er gevolgen voor productaansprakelijkheid bij schade of ongevallen.

Röfekamp vervolgt: “Bij onze leden die beschikken over een geldig KOMO-attest-met-productcertificaat hoeven veehouders niet te twijfelen aan de kwaliteit van de daarin opgenomen producten. Wij adviseren de veehouders, aannemers, handelaren en adviesbureaus dan ook om bij de keuze van de producten hier nadrukkelijk naar te vragen en daadwerkelijk op fabrikant- en productniveau te checken of de producten wel onder het certificaat vallen. Dan weet je als veehouder in elk geval zeker dat er op dat punt geen belemmeringen zijn bij de vergunningverlenende instantie.”euronorm

Het aantal adviesbureaus dat KOMO ‘bindend’ voorschrijft in de projecten en bestekken groeit gestaag. “Kwaliteit, veiligheid, zekerheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke waarden voor de sector. Helaas zijn er nog steeds fabrikanten die een loopje nemen met de regels en normen met alle consequenties van dien. Als sector hebben we de taak om dit soort excessen met wortel en tak uit te roeien zodat er een level-playingfield ontstaat waarmee de kwaliteit van het gebodene buiten elke discussie staat.”

  • Neem geen risico

    Koop bij een volledig gecertificeerde fabrikant en voorkom: het stil leggen van de bouw, de eis dat niet deugdelijke producten moeten worden verwijderd en gevolgen voor productaansprakelijkheid bij schade of calamiteiten.

  • Nieuwe Eurcode = Nieuwe Komo certificaten

    Gecertificeerde producenten hebben het assortiment opnieuw berekend om te voldoen aan de regelgeving voor agrarische betonproducten.Bosch Beton voldoet hier volledig aan. Bekijk hier onze certificaten.

  • Productie verplicht volgens Eurocode

    Produceren volgens de Euronorm is vanaf 1 juli 2014 altijd verplicht. Dit geldt voor zowel gecertificeerde, als niet gecertificeerde producenten. Bosch Beton is voldoet al sinds 2013 aan de Euronorm en heeft dit gewaarborgd in het KIWA-certificaat agrarische betonproducten BRL 2812.